Oferty specjalne
Noclegi -> Rekrutacja w Urzędzie Miasta
Rekrutacja w Urzędzie Miasta
2004-03-05

Władze Kazimierza Dolnego zapraszają do składania ofert na stanowiska SEKRETARZA GMINY i SKARBNIKA GMINY. Wymagane dokumenty należy składać do 22 marca 2004 roku.


Stanowisko SEKRETARZ GMINY

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • wykształcenie wyższe; preferowane magisterskie administracyjne, prawnicze,
 • co najmniej 5-letni staż pracy; preferowany staż w administracji publicznej,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu administracji samorządowej,
 • znajomość obsługi komputera,
 • obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyż. wymienionym stanowisku,
 • dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 • CV, list motywacyjny,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • odpisy dokumentów poświadczających staż pracy,
 • kopię pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopię dowodu nowego wzoru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarnie,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wyż. wymienionym stanowisku i obsługi komputera, wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • inne dokumenty i referencje wg uznania kandydata,
 • klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 ze zm.).

Sekretarza gminy obowiązują przepisy o ograniczeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz o samorządzie gminnym, a w szczególności zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz obowiązek składania oświadczeń majątkowych.


Stanowisko SKARBNIK GMINY (GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • co najmniej 6-tetni staż pracy i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości; preferowany staż na stanowisku głównego księgowego oraz w księgowości budżetowej,
 • znajomość zasad rachunkowości i finansów publicznych,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność, w tym za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyż. wymienionym stanowisku,
 • dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 • CV, list motywacyjny,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • odpisy dokumentów poświadczających staż pracy i praktykę w księgowości,
 • kopię pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopię dowodu nowego wzoru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o finansach publicznych oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarnie,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wyż. wymienionym stanowisku i obsługi komputera, wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • inne dokumenty i referencje wg uznania kandydata,
 • lauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 ze zm.).

Skarbnika gminy obowiązują przepisy o ograniczeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące fuukcje publiczne oraz o samorządzie gminnym, a w szczególności zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz obowiązek składania oświadczeń majątkowych.

Oferty z dokumentami należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta, 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 5, w terminie do dnia 22 marca 2004 r. Informacje: tel. (0-81) 88-10-212 wew. 31.

logowanie
login:
hasło:

zapomniałem hasła
- Domy
- Działki budowlane
- Działki rekreacyjne
- Działki rolne
- Lokale
- Mieszkania

- Austria
- Bułgaria
- Chorwacja
- Czarnogóra
- Czechy
- Słowacja
- Słowenia
- Węgry
- Włochy
- Zanzibar


Nasze serwisy


Copyright