Oferty specjalne
Noclegi -> Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu
As, 2014-01-03

2 200 000,00 zł netto to cena wywoławcza za nieruchomość nad Wisłą przy ulicy Sadowej, którą gmina Kazimierz Dolny wystawia na sprzedaż. Wadium w wysokości 350 tys. zł należy wpłacić do 7 stycznia.

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 28, art. 38, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), uchwały Nr XXIX/172/13 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działki nr 801/27 położonej w Kazimierzu Dolnym.

Burmistrz Kazimierza Dolnego

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Kazimierz Dolny, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Sadowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami 801/27 o powierzchni 0,1395 ha, dla której Sąd Rejonowy w Puławach prowadzi księgę wieczystą numer LU1P/00067030/1.

Opis nieruchomości: działka gruntu nr 801/27 położona jest w obszarze objętym ochroną konserwatorską jako integralny element zabudowy i układu urbanistyczno – architektoniczno – krajobrazowego Kazimierza Dolnego, wpisanego do rejestru zabytków pod poz. A/46 decyzja wydana przez głównego Konserwatora Zabytków Województwa Lubelskiego z dnia 13 sierpnia 1966 r. oraz z dnia 24 stycznia 1983 r. Wszelkie prace inwestycyjne wymagają akceptacji i pozwolenia służb konserwatorskich.

Nieruchomość położona jest przy ul. Sadowej w Kazimierzu Dolnym przy wale ochronnym rzeki Wisły. W najbliższym sąsiedztwie działki od strony północnej, południowej i wschodniej znajdują się zabudowania handlowo – usługowo – mieszkalne. Od strony zachodniej działka  graniczy bezpośrednio z wałem ochronnym stanowiącym w tym miejscu deptak. Działka posiada możliwość podłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i telefonicznej.  Dojazd do nieruchomości ulicą Sadową o nawierzchni utwardzonej. Kształt działki jest korzystny do celów zabudowy, stanowi ona wielobok. Powierzchnia działki pozwala na samodzielne pełnienie przez nią funkcji działki budowlanej w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane”. Stan zagospodarowania nieruchomości: działka jest zabudowana budynkiem usług gastronomicznych o powierzchni zabudowy 72,68 m2   i powierzchni użytkowej 55,6 m2, wymiary rzutu budynku 9,20 m x 7,90 m, z tarasem  o powierzchni 143,40 m2, wymiary tarasu w rzucie 12,26 m x 11,70 m. Fundamenty budynku betonowe, ściany fundamentowe z kamienia wapiennego, parter budynku od strony wschodniej (zaplecze) z kamienia wapiennego gr. 60 cm, konstrukcja parteru i piętra od strony zachodniej (część handlowa) drewniana. Na części gastronomicznej wykonano poszycie z desek. Konstrukcja dachu drewniana, dach kryty papą asfaltową. Konstrukcję tarasu stanowią belki drewniane na słupkach murowanych, podłoga tarasu drewniana. Program użytkowy budynku obejmuje: pomieszczenie sprzedaży, kuchnie, pomieszczenie przygotowania posiłków, magazyn, wc.

Przed budynkiem wykonano utwardzenie placu z płytek chodnikowych (50 x 50 x 7 cm) o powierzchni 459,0 m2. Działka nie posiada ogrodzenia.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Kazimierza Dolnego zatwierdzonego uchwałą Nr VI/29/2003 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego nr 77 z dnia 9 czerwca 2003 r., poz. 2137) nieruchomość leży w terenach oznaczonych symbolami: UH – usługi handlu, UK – usługi kultury. 

Cena wywoławcza: 2 200 000,00 zł netto.

Wysokość wadium: 350.000,00 zł.

Obciążenia nieruchomości: brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Przetarg odbędzie się:  14 stycznia 2014 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Senatorska 5, I piętro, pokój nr 6. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej wyżej, na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym numer: 39 8731 0001 0000 0185 2000 0006, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 7 stycznia 2014 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są: przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

- dowód wpłaty wadium,

- osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

- reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,

- pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.

Odpis z rejestru powinien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu.

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 22 000,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Zwrot wadium: wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, przelewem na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomość objęta jest podatkiem VAT według stawek obowiązujących  w dniu sprzedaży nieruchomości. 

Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem VAT jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, bądź stawiwszy się odmówi zawarcia umowy lub uchyli się od jej zawarcia,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758 ze zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. W przypadku nieuzyskania tej zgody wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu uchwałą Nr XXIX/172/13 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działki nr 801/27 położonej w Kazimierzu Dolnym

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2010 r.  Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia  27 czerwca 2013 r. do dnia 8 sierpnia 2013 r. mogły złożyć wnioski w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej 5. W ww. terminie nie wpłynął żaden wniosek.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 12, pokój 6, telefon:  81 8810 212, wew. 36, 32 w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym http://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/.

Burmistrz Kazimierza Dolnego ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Kazimierz Dolny, dnia  16  października  2013 r.


Źródło: www.kazimierz-dolny.pl

logowanie
login:
hasło:

zapomniałem hasła
- Domy
- Działki budowlane
- Działki rekreacyjne
- Działki rolne
- Lokale
- Mieszkania

- Austria
- Bułgaria
- Chorwacja
- Czarnogóra
- Czechy
- Słowacja
- Słowenia
- Węgry
- Włochy
- Zanzibar


Nasze serwisy


Copyright