Oferty specjalne
Noclegi -> Gmina sprzedaje działkę na Dołach
Gmina sprzedaje działkę na Dołach
As, 2015-06-29

Burmistrz Kazimierza Dolnego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Doły.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 782), § 2-4, § 6, § 7, § 13, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały Nr XXXV/253/09 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Kazimierzu Dolnym stanowiącej własność Gminy Kazimierz Dolny – działki nr 1562/12,

Burmistrz Kazimierza Dolnego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Kazimierz Dolny, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Doły, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1562/12 o powierzchni 0,0694 ha, dla której Sąd Rejonowy w Puławach prowadzi księgę wieczystą numer LU1P/00022099/5

Opis nieruchomości: nieruchomość położona jest w Kazimierzu Dolnym w odległości ok. 1,5 km od Rynku głównego, przy ul. Doły, która prowadzi do miejscowości Wylągi, a dalej do Skowieszynka i trasy na Opole Lubelskie. Otoczenie nieruchomości stanowią działki zabudowane domami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, a także domami w zabudowie siedliskowej. Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń energii elektrycznej, wodociągu, sieci gazowej i linii telefonicznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą utwardzoną asfaltem – ulicą Doły, a następnie wewnętrzną drogą dojazdową utwardzoną płytkami betonowymi typu trylinka. Kształt nieruchomości jest nieregularny. Działka 1562/12 zabudowana jest nieużytkowaną kotłownią węglową, wybudowaną w latach 80–tych. Teren jest częściowo utwardzony nawierzchnią betonową, stanowiącą plac przed wejściem do kotłowni. Działka nie jest ogrodzona. Kotłownia została wybudowana w latach 80–tych, w celu ogrzewania niewielkiego osiedla domów wielorodzinnych. Jest to budynek o dwóch kondygnacjach podziemnych. Poziom podłogi najniższej kondygnacji znajduje się około 7 metrów poniżej poziomu terenu. Oprócz głównego pomieszczenia kotłowni o wysokości obejmującej obie kondygnacje, w którym znajduje się pięć pieców węglowych, w budynku na najniższym poziomie znajdują się: sterownia, pompownia, pomieszczenie ze zbiornikami na ciepłą wodę oraz dwa pomieszczenia na węgiel. Na wyższym poziomie znajduje się pomieszczenie socjalne i łazienka do których wchodzi się ze stalowej rampy, prowadzącej przez całą długość holu z kotłami do dużego pomieszczenia po drugiej stronie kotłowni. W budynku znajduje się pięć pieców węglowych, dwa zbiorniki na ciepłą wodę, dwie pompy cyrkulacyjne i dwie pompy obiegowe, naczynie zbiorcze, wymiennik ciepłej wody, a także system rur o różnej średnicy wraz z zaworami. Zarówno budynek, jak i urządzenia wykazują znaczny stopień zużycia technicznego i kwalifikują się do generalnego remontu lub rozbiórki. Cechy konstrukcyjne kotłowni: fundamenty i ściany fundamentowe betonowe, wylewane na mokro; ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej z ociepleniem; jedna ze ścian sąsiaduje z otwartą klatką schodową, znajdującą się na zewnątrz budynku, która prowadzi z poziomu terenu do wejścia do budynku, jest to ściana, w której znajdują się okna oraz drzwi wejściowe; okna w budynku drewniane, nietypowe, szklone; schody prowadzące z poziomu terenu do wejścia do budynku, znajdującego się poniżej poziomu terenu [zagłębienie ok. 7 m] betonowe, biegnące wzdłuż elewacji z oknami; wokół otworu  w terenie, który stanowi klatkę schodową otwartą, wybudowano mur i filary z kamienia, podtrzymujące zadaszenie; zadaszenie nad klatką schodową drewniane, kryte eternitem; ściany wokół schodów w klatce schodowej otynkowane; budynek kotłowni zagłębiony w terenie kryty dachem typu Fert.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny zatwierdzonego uchwałą Nr LI/284/98 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 17 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego nr 14 z 14 sierpnia 1998 r., poz. 230) nieruchomość leży w terenach oznaczonych symbolami: UT – usługi związane z turystyką i rekreacją.

Cena wywoławcza: 350.000,00 zł netto, słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Wysokość wadium w pieniądzu PLN wynosi 70.000,00 zł.

Obciążenia nieruchomości: nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu numer 1562/11, w sposób zaznaczony linią przerywaną na mapie zaewidencjonowanej pod nr 135.144-63/08 w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej  i kartograficznej w Puławach z dnia 31 marca 2008 r.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się: 7 sierpnia 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, w Kazimierzu Dolnym ul. Senatorska 5, I piętro, pokój nr 6. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Przetarg przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Kazimierza Dolnego.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej wyżej, na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym numer: 39 8731 0001 0000 0185 2000 0006, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 3 sierpnia 2015 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są: przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

- dowód wpłaty wadium,

- osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

- reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,

- pełnomocnicy– dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.

Aktualny odpis z rejestru powinien być wydany nie dawniej niż 3 miesiące przez terminem przetargu.

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, tj. 3.500,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Zwrot wadium: wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, przelewem na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomość objęta jest podatkiem VAT według stawek obowiązujących w dniu sprzedaży nieruchomości. 

Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem VAT jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, bądź stawiwszy się odmówi zawarcia umowy lub uchyli się od jej zawarcia, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 ze zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. W przypadku nieuzyskania tej zgody wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu  uchwałą Nr XXXV/253/09 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Kazimierzu Dolnym stanowiącej własność Gminy Kazimierz Dolny – działki nr 1562/12.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 12 maja 2015 r. do dnia 23 czerwca 2015 r. mogły złożyć wnioski w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej 5. W ww. terminie nie wpłynął żaden wniosek.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został ogłoszony w dniu 16 sierpnia 2011 r. i wyznaczony na dzień 19 października  2011r.; następnie 12 września 2012 r. i wyznaczony na dzień 15 października 2012 r.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 12, pokój 6, telefon 0 81 8810 212 wew. 36, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kazimierz Dolny www.kazimierz-dolny.pl w aktualnościach i w zakładce gospodarka / oferty sprzedaży nieruchomości gminnych, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl. w zakładce przetargi.

Burmistrz Kazimierza Dolnego ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

logowanie
login:
hasło:

zapomniałem hasła
- Domy
- Działki budowlane
- Działki rekreacyjne
- Działki rolne
- Lokale
- Mieszkania

- Austria
- Bułgaria
- Chorwacja
- Czarnogóra
- Czechy
- Słowacja
- Słowenia
- Węgry
- Włochy
- Zanzibar


Nasze serwisy


Copyright